рефераты контрольные курсовые

Рефераты


Рефераты  | Найти реферат  | Заказать новый реферат  | Поддержка пользователей |

Проблема діагностики емоційного "вигорання" у вихователів дошкільних навчальних закладів (код:51)

Размер файла: 61 кб, кол-во страниц: 42
План работы
ВСТУП 3
Розділ 1 6
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ 6
1.1. Сутність феномену вигорання, підходи до його вивчення 6
1.2. Моделі емоційного вигорання та стадії його розвитку 9
1.3. Особливості синдрому емоційного вигорання у вихователів дитячих дошкільних закладів 13
Розділ 2 17
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 17
2.1. Програма дослідження 17
2.2. Визначення рівня домагань респондентів 21
2.3. Визначення степені вигорання респондентів 25
2.4. Інтерпретація результатів дослідження 31
2.5. Висновки по дослідженню 32
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
Додатки 38

ВСТУП
Актуальність дослідження. Потреба збереження ціннісних орієнтацій щодо суспільного виховання дитини дошкільного віку в умовах інтеграційного поступу України до європейських стандартів в освіті, скорочення мережі та залишковий принцип фінансування дитячих садків актуалізують наукове обґрунтування питань подальшого розвитку системи дошкільної освіти.
Серед актуальних проблем виступають, по-перше, протиріччя між можливостями кадрового потенціалу, підготовленого і зорієнтованого на репродуктивні форми навчально-виховної роботи з дітьми, і новими соціальними вимогами щодо індивідуалізації та гуманізації освітнього процесу. По-друге, неготовність переважної більшості педагогів до сприймання та впровадження нових підходів, невміння творчо трансформувати їх в свою педагогічну діяльність. По-третє, перенесення стереотипів авторитарного керування дошкільними навчальними закладами в системі взаємостосунків “керівник – підлеглий” у вирішення завдань впровадження особистісно орієнтованої моделі стосунків “педагог – дитина“. Ці протиріччя обумовили появу такого психічного явища, як синдром професійного вигорання педагога дошкільного закладу.
Порівняно недавно в іноземній, а потім і у вітчизняній літературі з’явилося поняття „емоційне вигорання”, що віддавна розглядалося як аспект професійної деформації і визначалося як стан знемоги, виснаження з відчуттям власної марності. Згідно з сучасними уявленнями, під „психічним вигоранням” розуміють стан фізичного, емоційного і розумового виснаження, що проявляється у професіях соціальної сфери типу "людина – людина".
Основними концептуальними передумовами виникнення теорії емоційного вигорання стали праці Г.Сельє та його послідовників по вивченню загального адаптаційного синдрому (Р. Лазарус, Р. Розенман, І. Фрідман), а також праці, присвячені вивченню так званої “лаврованої” депресії або “депресії виснаження” (П.Кільхольц, Р.Бек).
В період активної розробки цієї проблеми в другій половині ХХ ст. в працях Н.А. Амінова, В.В. Бойко, М.І. Буріша, М. Лейтера, Г.В.Ложкіна, С.Д. Максименко, К. Маслач, В.Є. Орла, А.О. Реана, Т.І. Ронгинської, М. Черніса, Т.В. Форманюка, І. Фрідмена, Х.Дж. Фрейденбергера та ін. аналізувалися питання щодо природи "синдрому емоційного вигорання", його компонентів та динаміки.
Сучасні українські психологи Н.М. Булатевич, Т.В. Зайчикова, Л.М. Карамушка, К.О. Малишева, В.І. Сіткар, Л.І. Тищук свої роботи присвятили дослідженню проявів емоційного вигорання у представників різних професій, що працюють в системі "людина – людина".
Однак теоретичний аналіз даних досліджень показав, що в психології донині практично не представлена проблема синдрому професійного вигорання педагогів дошкільних навчальних закладів і проблема його запобігання, хоча актуальність такого дослідження обумовлена його негативним впливом на психоемоційний стан як самого педагога, так і дітей дошкільного віку, враховуючи їх особливу чутливість до впливу оточуючого світу та потребу в психологічному захисті. Отже, соціальна значущість проблеми та її недостатня наукова розробленість зумовили вибір теми даного дослідження: „Проблема діагностики емоційного "вигорання" у вихователів дошкільних навчальних закладів”.
Об’єкт дослідження – синдром професійного вигорання педагога дошкільного навчального закладу.
Предмет дослідження – психологічні особливості синдрому емоційного вигорання педагога дошкільного навчального закладу.
Мета дослідження – розкрити зміст психологічних особливостей синдрому професійного вигорання педагогів дошкільних навчальних закладів.
Згідно з поставленою метою було визначені завдання дослідження:
1. На підставі теоретичного аналізу літератури з проблеми синдрому емоційного вигорання, узагальнення та систематизації результатів зарубіжних і вітчизняних емпіричних досліджень визначити особливості структури, причини та наслідки синдрому емоційного вигорання у педагогів дошкільних навчальних закладів.
2. Виявити моделі, структуру та особливості прояву синдрому емоційного вигорання в педагогічної професійної сфері.
3. Виділити і проаналізувати особливості впливу індивідуальних психологічних властивостей вихователів на степінь прояву у них емоційного вигорання.
Методи дослідження. Мета і завдання дослідження зумовили використання комплексу методів дослідження, які було підібрано, керуючись вимогами, що ставляться до проведення психодіагностичного обстеження. У теоретичній частині використано методи аналізу, узагальнення та синтезу існуючого наукового матеріалу з проблем синдрому емоційного вигорання.
В емпіричній частині застосовувався комплекс психодіагностичних методів. Для збору первинної психологічної інформації застосовувалися методи спостереження, бесіди, тестування, зокрема методика визначення рівня домагань Шварцландера. Для вивчення міри вираженості та симптомів синдрому емоційного вигорання використовувалась методика діагностики емоційного вигорання В.В.Бойко.
Робота структурно складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

Список литературы
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Балл Г.О., Бастун М.В., Гордієнко В.І., Красильникова Г. В., Красильников С. Р. Психологія праці та професійної підготовки особистості. – Хмельницький, Універ, 2001. – 330с. 2. Блохіна В. П., Вітенко І. С., Спіріна І. Д., Лисиця Г. І., Кетков Д. Ф. Загальна та медична психологія: (практикум). – Донецьк, АРТ-ПРЕС, 2002. – 176с. 3. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других. – М., ИИД Филин, 1996. – С. 210. 4. Борисова М. В. Психологические детерминанты феномена эмоционального выгорания // Вопросы психологии. – 2005. – №2. – С. 96 – 104. 5. Булатевич Н.М. Синдром емоційного вигоряння в контексті професійної майстерності вчителя // Збірник доповідей Шостої Міжнародної конференції молодих науковців “Проблема особистості в науці: результати та перспективи досліджень”. – К., 2003. – С.77-79. 6. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. – М., Питер, 2005. – 520с. 7. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. – К., Здоров'я, 1994. – 295с. 8. Гавриленко М.А. К вопросу о развитии синдрома “выгорания” у врачей психиатров-психотерапевтов // Архив психиатрии. – Київ, 2002. – № 4 (31). – С. 192 – 194. 9. Гринберг Дж. Управление стрессом. – СПб., Питер, 2002. – 496 с. 10. Дорфман Л. Я., Дружинин В. Н., Коростелина К., Леонтьев Д. А., Либин А. В. Стиль человека: психологический анализ. – М., Смысл, 1998. – 309с. 11. Зайчикова Т.В. “Професійне вигорання” педагогів – актуальна проблема сучасної школи // Психологія у XXI столітті: перспективи розвитку: Матеріали VI Костюківських читань (28–29 січня 2003 р.). – Т. 2. – К.: Міленіум, 2003. – С. 238–243. 12. Изард К.Э. Психология эмоций. – СПб. : Питер, 2008. – 460с. 13. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. – К., КНЕУ, 2000. – 232с. 14. Ложкін Г. В., Сьомін С. В., Петровська Т. В., Кисельова О. О. Конфлікти у сумісній діяльності. – К., Сфера, 1997. – 95с. 15. Максименко С.Д., Карамушка Л.М., Зайчикова Т.В., Бондарчук О.І., Биковський В.Т. Синдром „професійного вигорання” та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти. – К., Міленіум, 2004. – 264 с. 16. Малишева К.О. Синдром професійного вигоряння психотерапевта: роль особливостей клінічних взаємовідносин // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, т. IV , ч.3. – К., 2002. – C. 134-139. 17. Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб. : Питер, 2000. – 522с. 18. Мейли Р. Структура личности // Экспериментальная психология. – М., Прогресс, 1975. – С. 228 – 248. 19. Мерзлякова О. Як розпалюється "багаття емоційного вигорання" // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – К., Плеяди, 2005. – № 7-8. – С. 23-26. 20. Орел В.Е. Исследование феномена психического выгорания в отечественной и зарубежной психологии // Проблемы общей и организационной психологии.– Ярославль, 1999. – С. 76 - 97. 21. Практикум по общей и экспериментальной психологии / под ред. А. Крылова. – Л., ЛГУ, 1990. – 255с. 22. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / О. Курбинин (ред.). – Самара, БАХРАХ, 1998. – 672 с. 23. Психологічна енциклопедія: А – Я / О. Степанов (авт.-упоряд.). – К., Академвидав, 2006. – 424с. 24. Психологія: Підручник /за ред. Ю.Л. Трофімова. – К., Либідь, 2005. – 560с. 25. Реан А.А. Психология изучения личности: Учеб. пособие. – С.Пб., 1999. – 288с. 26. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., Питер, 2000. – С. 232. 27. Сіткар В.І. Гендерні особливості „синдрому вигорання” у педагогів. // Психологія. – Зб. НПУ ім. М. Драгоманова. – № 1. – 2004. – С. 4-16. 28. Слободчиков З.И., Исаев Е.И. Психология человека. – М., Школа-пресс, 1995. – 384 с. 29. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин (сост.) – Минск, Харвест, 1997. – 800с. 30. Тиллетт Р. Больной внутри нас: психические расстройства у специалистов медицинского профиля. // Обзор современной психиатрии. Вып. 2 (22), 2004. – С. 23 – 30. 31. Титаренко Т. М. Кризове психологічне консультування. – К., ГЛАВНИК, 2004. – 96с. 32. Тищук Л.І. Взаємозв’язок творчості педагога дошкільного закладу і синдрому професійного вигорання // Зб. наукових статей / За ред. С.Д.Максименка, С.О.Ладивір. – К., 2006. – Т. IV. – Вип. 3. – С. 249–274. 33. Шапар В Б. Психологічний тлумачний словник. – Харків, Прапор, 2004. – 640с. 34. Юрьева Л. Н. Профессиональное выгорание у медицинских работников: формирование, профилактика и коррекция. – К., Сфера, 2004. – 272 с.
Смотрите также:
  • Вплив відносин "лікар-пацієнт" на медичних працівників

  • Домашні самостійні завдання з Дошкільної педагогіки

  • Вплив криз професійного становлення на ефективність праці особистості

  • Вплив емоцій на особистість людини


Cгенерировано за 0.362893 секунд
© 2007-2018 smsreferat.org.ua - рефераты по СМС | Разработка сайта - «Виртуальные бизнес-системы»